Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Code mẫu cho PIC - Giao tiếp SPI song công giữa 2 VĐK PIC

Giao tiếp SPI song công giữa 2 PIC: PIC Master ở trên truyền dữ liệu từ PortB (công tắc trên) qua PIC Slave ở dưới để hiển thị ra PortD (LED dưới) , PIC Slave cũng lấy dữ liệu từ PortB (công tắc dưới) của mình, truyền qua PIC Master để hiển thị ra PortD (LED trên).

Chương trình chạy mô phỏng trên ISIS - Proteus:

mô phỏng SPI trên Proteus


Mã nguồn:


Code Master:#include <16f877a.h>
#include <def_877a.h>
#device *=16 ADC=8
#FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT,NOLVP, NOCPD, NOWRT
#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=38400,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7)
#use fast_io(B)
#use fast_io(D)
#use fast_io(A)
#define REG_Write 0x80

#INT_SSP
void spi()
{
      PORTD=spi_read(PORTB);
      delay_ms(10);
}
void main()
{
   port_b_pullups(TRUE);
   setup_spi(spi_master|spi_l_to_h|spi_clk_div_16);
   enable_interrupts(INT_SSP);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   SET_TRIS_B(0xff);
   SET_TRIS_D(0x00);
   SET_TRIS_A(0x00);
   while(1)
   {
   delay_ms(100);
      output_low(PIN_A5);//Chân C2 dùng Select chip.
      delay_ms(10);//Tao tre de Slave chuan bi.
      spi_write(PORTB);
      output_high(PIN_A5);
   }
}


Code Slave:#include <16f877a.h>
#include <def_877a.h>
#device *=16 ADC=8
#FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT,NOLVP, NOCPD, NOWRT
#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=38400,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7)
#use fast_io(B)
#use fast_io(D)

#INT_SSP
void spi()
{
      PORTD=spi_read(PORTB);//Vua nhan vua truyen.
      delay_ms(10);
}

void main()
{
   port_b_pullups(TRUE);
   setup_spi(spi_slave|spi_l_to_h|spi_clk_div_16);
   enable_interrupts(INT_SSP);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   TRISB=0xff;
   TRISD=0x00;
   while(1)
   {
   }
}

ads

Người đăng : Newbie1 Vào lúc: 23:37 Chủ đề:

1 nhận xét:

 

Người theo dõi

Tổng số lượt xem trang

Thống kê truy cập