Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

code mẫu cho 8051 - Đo nhiệt độ, hiển thị lên LCD 16x2

Chương trình thực hiện đo nhiện độ và hiển thị kết quả lên LCD 16x2, các bước khởi tạo LCD, khởi tạo bộ ADC trong 8051.

Mã nguồn C:


#include <AT89X51.H>
#include <stdio.h>
#include<string.h>

#define RS P3_5
#define RW P3_6//RW=0 => ghi
#define EN P3_7//RW=1 => doc
//RS=0 => code
//RS=1 => data
#define LCD_PORT P1

#define INTR P3_2
#define RD P3_3
#define WR P3_4


//===========================
void delay_ms(int n)
{
   int k,j;
   for(k=0;k<n;k++)
   {
      for(j=0;j<500;j++);
   }

}
//==========================
void delay_5ms()
{
     int i,j;
     for(i=0;i<250;i++)
     for(j=0;j<4;j++){}
}
//===========================
void delay_15ms()
{
     int i,j;
     for(i=0;i<250;i++)
     for(j=0;j<100;j++){}
}
//============================
void LCDWriteCmd(unsigned char c) //CT con ghi du lieu len LCD
{
 RS=0;//code
 RW=0;//ghi
 LCD_PORT=c;
 EN=1;
 EN=0;
 delay_5ms();
}
//==============================
void LCDWriteData(unsigned char c) //CT con doc du lieu tu LCD
{
 RS=1;//data
 RW=0;//ghi
 LCD_PORT=c;
 EN=1;
 EN=0;
 delay_5ms();
}
//===============================
void LCD_init()  // Khoi tao LCD
{
 delay_15ms();    
 LCDWriteCmd(0x38); //che do 8bit,2 hang,kieu ky tu 5x8 diem anh.
 LCDWriteCmd(0x0C);   //hien thi man hinh.
 LCDWriteCmd(0x06);   //tu dong tang bo dem dia chi
 LCDWriteCmd(0x01); // Xoa man hinh LCD
}
//================================
void LCD_clear()
{
 LCDWriteCmd(0x01);
}
//===============================
void LCD_home()
{
 LCDWriteCmd(0x80);
}
//=============================
void LCD_putstr(unsigned char *s)
{
 while (*s)
 {
  LCDWriteData(*s);
  s++;
 }
}    
//============================
void HienThi_ADC(unsigned char t)
{
     unsigned char v;
     if(t<10)
          LCDWriteData(t+48);
     else if(t<100)
     {
          LCDWriteData(t/10+48);
         LCDWriteData(t%10+48);
     }
     else
     {
         v=t/10;
        LCDWriteData(v/10+48);
        LCDWriteData(v%10+48);
        LCDWriteData(t%10+48);
     }
}
//==========================================
void main (void)
{
unsigned char gt=0;      //gt la bie^n' cho gia tri 8bit ADC
LCD_init();
while(1)  
{
   WR=0;             //      Bat dau chuyen doi gia tri tu ADC
   delay_ms(5);       // Tao tre de cap nhat du lieu tu ADC
   WR=1;             //ket thuc chuyen doi.
//   while(!INTR);
    RD=0;             // Nhan du lieu da duoc chuyen doi
     gt=P2;          //cap nhat ADC.
     LCDWriteCmd(0x01);
     LCDWriteCmd(0x83);
     LCD_putstr("8051 & ADC");
     LCDWriteCmd(0xC0);
     LCD_putstr("Nhiet do:");
      HienThi_ADC(gt);
     delay_ms(150);
}
}

ads

Người đăng : Newbie1 Vào lúc: 00:04 Chủ đề:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Người theo dõi

Tổng số lượt xem trang

Thống kê truy cập