Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

code ASM mẫu cho 8086 - Tính tổng 2 số thập phân 4 chữ số


Chương trình sử dụng trình dịch emu8086.


Mã nguồn ASM:


;=================================================================
;Bai 2: TINH TONG 2 SO THAP PHAN CO 4 CHU SO
;VAN DE O CHO: PHAI NHAP VAO 2 SO O DANG MA ASCII TREN BAN PHIM,
;DE TINH TOAN DUOC TA PHAI CHUYEN SANG MA NHI PHAN.
;BANG CACH: DUNG 1CTC NHAPSO
;SAU KHI CO 2 SO DANG NHI PHAN THI OK. TUONG TU BAI 1.
;=================================================================
.model small
.stack 100
.data
    tong db 5 dup(0),'$' ;Chu y: tong o dau tien
    tb1 db 'nhap so thu nhat: $'
    tb2 db 13,10,'nhap so thu hai:  $'
    tb3 db 13,10,'tong hai so la: $'
    so1 dw 0
    so2 dw 0
.code
main proc
     mov ax,@data
     mov ds,ax
   
     mov ah,9
     lea dx,tb1
     int 21h        ;goi loi thong bao nhap
     call nhapso
     mov so1,bx
   
     mov ah,9
     lea dx,tb2
     int 21h
     call nhapso
     mov so2,bx
   
     mov ax,so1  
     add ax,so2     ;dung ax chua tong 2 so

     lea si,tong    ;si tro vao dia chi lech cua 'tong'
     add si,4
     mov cx,5       ;lap lai 5 lan chia,chuyen so sang chuoi: 'tong': tong 2 so 4 chu so co the la 5 chu so.
tach:
     mov dx,0       ;o lenh DIV BX: goc BX la 16bit=>DXAX/BX<=>AX/BX
     mov bx,10
     div bx         ;DXAX/BX: AX<-thuong , DX<-so du
     add dx,30h     ;doi ra ma ASCII
     mov [si],dl    ;dl -> thanh ghi tong
     dec si         ;si<- si-1
     loop tach
   
     mov ah,9       ;in ra thong bao va 'tong'
     lea dx,tb3
     int 21h
   
     lea dx,tong
     int 21h
         
     mov ah,4ch
     int 21h
main endp
;HAM NHAP**********************************
nhapso proc
       mov bx,0     ;chua so nhap vao
       mov cx,4     ;lap lai 4 lan luu 4 chu so
TIEP:
;nhap AX
       mov ah,1
       int 21h      ;doc 1 ky tu vao AL: (0->9)
       cmp al,13
       je thoat     ;neu = enter thi thoat.
;Cat AX->SP    
       sub al,30h   ;chuyen qua he 2
       push ax      ;cat ax -> {SP} ngan xep
;Nhan 10*BX      
       mov ax,bx    ;chuyen BX->AX de nhan 10 len
       mov si,10    ;nap 10 vao thanh ghi SI 16Bit
       mul si       ;AX*SI: DXAX<-tich. (KQ <=90 =>tich->AX)
;BX=AX+10*BX    
       mov bx,ax    ;AX=BX*10->BX
       pop ax       ;lay tu ngan xep {SP} ->ax
       mov ah,0     ;xoa ah=1 o tren
       add bx,ax    ;BX*10+AX->BX
       loop TIEP  
thoat:       ret          ;tro ve CTC tu ctc
nhapso endp
;*******************************************
end main
 

ads

Người đăng : Newbie1 Vào lúc: 01:00 Chủ đề:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Người theo dõi

Tổng số lượt xem trang

Thống kê truy cập