Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

code mẫu cho 8051 - Đo nhiệt độ, hiển thị LCD, truyền dữ liệu qua RS232

Chương trình thực hiện kết hợp đo nhiệt độ, hiển thị lên LCD, và truyền dữ liệu lên máy tính qua giao tiếp RS232.

Mô phỏng trên ISIS - Proteus:


mô phỏng trên ISIS - Proteus

Mã nguồn C:


#include<at89x51.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
//=========================   #DEFINE LCD
#define RS P3_5
#define RW P3_6//RW=0 => ghi
#define EN P3_7//RW=1 => doc
//RS=0 => code
//RS=1 => data
#define LCD_PORT P1
//========================= #DEFINE ADC
#define INTR P3_2
#define RD P3_3
#define WR P3_4
//============================================================== DELAY
void delay_ms(int n)
{
   int k,j;
   for(k=0;k<n;k++)
   {
      for(j=0;j<500;j++);
   }

}
//==========================
void delay_5ms()
{
     int i,j;
     for(i=0;i<250;i++)
     for(j=0;j<4;j++){}
}
//===========================
void delay_15ms()
{
     int i,j;
     for(i=0;i<250;i++)
     for(j=0;j<100;j++){}
}
//============================================================== LCD
//============================== GUI LENH CHO LCD
void LCD_CODE(unsigned char c)
{
    RS=0;//code
    RW=0;//ghi
    LCD_PORT=c;
    EN=1;
    EN=0;
    delay_5ms();
}
//=============================== KHOI TAO LCD
void LCD_INIT()
{
    delay_15ms();    
    LCD_CODE(0x38); //che do 8bit,2 hang,kieu ky tu 5x8 diem anh.
    LCD_CODE(0x0C);   //hien thi man hinh,có con tro, con tro nhâp' nháy.
    LCD_CODE(0x01); // Xoa man hinh LCD
}
//============================== IN KY TU
void LCD_DATA(unsigned char c)
{
   RS=1;//data
   RW=0;//ghi
   LCD_PORT=c;
   EN=1;
   EN=0;
   delay_5ms();
}
//=============================== IN CHUOI KY TU
void LCD_STRING(unsigned char *s)
{
    while(*s) //den NULL thi thoi
    {
        LCD_DATA(*s);
        s++;
    }
}    
//============================================================== KHOI TAO RS232
void SetupSerial()
{
   TMOD=0x20;     /* timer 1 che do 2: 8-Bit tu dong nap lai.          */
   TH1=0xFD;     /* toc do 9600 baud                */
   TL1=0xFD;
   SCON=0x52;      /* Che do 1: 8-bit UART, cho phep truyen   */
   TR1=1;          /* timer 1 run                           */
   TI=0;           /* co ngat nha^n.=0*/
   RI=0;           /* co ngat' truye^n =0*/
   ES=1;          /* cho phep ngat noi tiep */
}
//============================================================== HIEN THI GIA TRI ADC LEN LCD
void HIENTHI_ADC(unsigned char t)
{
     unsigned char v;
     if(t<10)
          LCD_DATA(t+48);
     else
    if(t<100)
     {
          LCD_DATA(t/10+48);
         LCD_DATA(t%10+48);
     }
     else
     {
         v=t/10;
        LCD_DATA(v/10+48);
        LCD_DATA(v%10+48);
        LCD_DATA(t%10+48);
     }
}
//============================================================== HAM GUI SO LIEU LEN VB
void send(unsigned char a)
{
    if(a<10)
     {
         SBUF=a+48;
        while(TI==0){}
         TI=0;        
     }
     if(a>9&&a<100)
     {
          unsigned char c=a/10;
          unsigned char d=a%10;
         SBUF=c+48;
        while(TI==0){}
         TI=0;
         SBUF=d+48;
        while(TI==0){}
         TI=0;      
     }
     if(a>99)
     {
          unsigned char t=a/100;
          unsigned char c=a/10-10*t;
          unsigned char d=a%10;
         SBUF=t+48;
        while(TI==0){}
         TI=0;
         SBUF=c+48;
        while(TI==0){}
         TI=0;
         SBUF=d+48;
        while(TI==0){}
         TI=0;      
     }
}
//============================================================== NGAT NOI TIEP
void RS232(void) interrupt 4  
{
    unsigned char *c,count=0;
    while(RI==0){}
    RI=0;
    *c=SBUF;
    if(count==1&&*c=='1') *c='3';
    if(count==1&&*c=='2') *c='4';
    switch(*c)
    {
       case '0':   //xoa man hinh LCD
      {
            LCD_CODE(0x01);
      }
      break;
          //o day co the su dung ma thap phan! (ngoai tru cac ky tu dieu khien)

      case '-':   //lui con tro hien thi LCD 1 don vi.
      {
              LCD_CODE(0x10);
      }
      break;

      case '1':   //truyen len may tinh: gia tri do duoc.
      {
            send(P2);
      }
      break;

      case '2':   //truyen len may tinh: gia tri do duoc.
      {
            send(P2);
      }
      break;

      case '9':   //thoat khoi ham ngat, cho ADC làm viec.
      {
            TI=0;   //cho phep thoat khoi ham ngat.
            count=0;   //ket thuc viec truyen ky tu len LCD
      }
      break;

      default : //truyen ky tu xuong LCD ^^.
      {
            if(TI==0)
               LCD_CODE(0x01);
            LCD_DATA(*c);
            TI=1;    //de cho chuong trinh ko thoat khoi ham ngat,phuc vu viec truyen ky tu len LCD.
            count=1;   //danh dau bat dau viec truyen ky tu len LCD
      }    
    }
}
//============================================================== MAIN
void main()
{
   SetupSerial();     //Khoi tao cac thong so cho truyen thong noi tiep
   LCD_INIT();
    //LCD_CODE(0x80);//hien thi 2 hang : dia chi hien thi + 80
   EA = 1;           //Cho phep ngat nhung chi? có ngat noi tiep duoc dung trong code nay
   while(1)
   {
      //if(P0_3==1)
      {
         P0_0=P0_1=P0_2=0;
         WR=0;            //Bat dau chuyen doi gia tri tu ADC
         delay_ms(10);      //Tao tre de cap nhat du lieu tu ADC
         WR=1;            //Ket thuc chuyen doi
            RD=0;            //Chot du lieu da duoc chuyen doi: P2
         LCD_CODE(0x01);
         LCD_putstr("Nhiet do:");
         HIENTHI_ADC(P2);
         LCD_STRING(" oC");
         delay_ms(300);
      }
   }
}

ads

Người đăng : Newbie1 Vào lúc: 00:25 Chủ đề:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Người theo dõi

Tổng số lượt xem trang

Thống kê truy cập